THÔNG TIN

LIÊN HỆ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỊ XÃ QUẢNG YÊN


Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.875.233

Fax: 02033 681 949

Email: pgdquangyen.quangninh@moet.edu.vn

Địa chỉ : 61 Ngô Quyền - Phường Quảng Yên-Thị xã Quảng Yên-Tỉnh Quảng Ninh


DANH SÁCH HÒM THƯ CHÍNH THỨC ÁP DỤNG

THỰC HIỆN TỪ NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2012

 

*Cơ quan Phòng giáo dục :

 1. Trưởng Phòng:

        pgdquangyen.quangninh@moet.edu.vn (Cơ quan)

        truongphongqy.quangninh@moet.edu.vn (Cá nhân)

  2. Phó Phòng 01: pp01.qy.quangninh@moet.edu.vn

  3. Phó Phòng 02: pp02qy.quangninh@moet.edu.vn

  4. Chuyên môn THCS: cmthcs.qy.quangninh@moet.edu.vn

  5. Chuyên môn TH: cmth.qy.quangninh@moet.edu.vn

  6. Chuyên môn MN: cmmn.qy.quangninh@moet.edu.vn

  7. Tổng hợp: khth.qy.quangninh@moet.edu.vn

  8. Cơ sở vật chất - Kế hoạch: csvc.qy.quangninh@moet.edu.vn

  9. Thi đua-Thanh tra: tdtt.qy.quangninh@moet.edu.vn

10. Công nghệ thông tin:  toth.qy.quangninh@moet.edu.vn

11. Tổ chức cán bộ: tccb.qy.quangninh@moet.edu.vn

12. Công đoàn ngành: ctcd.qy.quangninh@moet.edu.vn

13. Văn phòng: vanphong.qy.quangninh@moet.edu.vn

14. Kế toán: kt.qy.quangninh@moet.edu.vn

15. Thủ quỹ: nguyenthimopgdqy@gmail.com

*Thư điện tử các trường:

01. THCS Cộng Hòa: c2conghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

02. THCS Hiệp Hòa: c2hiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

03. THCS Hoàng Tân: c2hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn

04. THCS Hà An: c2haan.qy.quangninh@moet.edu.vn

05. THCS Liên Hòa: c2lienhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

06. THCS Liên Vị: c2lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn

07. THCS Lê Quý Đôn: c2lequydon.qy.quangninh@moet.edu.vn

08. THCS Minh Thành: c2minhthanh.qy.quangninh@moet.edu.vn

09. THCS Nam Hòa: c2namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

10. THCS Phong Cốc: c2phongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn

11. THCS Phong Hải: c2phonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn

12. THCS Sông Khoai: c2songkhoai.qy.quangninh@moet.edu.vn

13. THCS Tiền An: c2tienan.qy.quangninh@moet.edu.vn

14. THCS Trần Hưng Đạo: c2tranhungdao.qy.quangninh@moet.edu.vn

15. THCS Tân An: c2tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn

16. THCS Yên Hải: c2yenhai.qy.quangninh@moet.edu.vn

17. THCS Đông Mai: c2dongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn

18. TH&THCS Tiền Phong: c12tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn

19. TH&THCS Sông Khoai: c12songkhoai.qy.quangninh@moet.edu.vn

20. TH&THCS Cẩm La: c12camla.qy.quangninh@moet.edu.vn

*Khối TH:

01. TH Nguyễn Văn Thuần: c1nguyenvanthuan.qy.quangninh@moet.edu.vn

02. TH Hiệp Hòa: c1hiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

03. TH Hoàng Tân: c1hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn

04. TH Hà An: c1haan.qy.quangninh@moet.edu.vn

05. TH Liên Hòa: c1lienhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

06. TH Liên Vị: c1lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn

07. TH Minh Thành: c1minhthanh.qy.quangninh@moet.edu.vn

08. TH Nam Hòa: c1namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

09. TH Nguyễn Bình: c1nguyenbinh.qy.quangninh@moet.edu.vn

10. TH Ngô Quyền: c1ngoquyen.qy.quangninh@moet.edu.vn

11. TH Phong Cốc: c1phongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn

12. TH Phong Hải: c1phonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn

13. TH Sông Khoai 1: c1songkhoai1.qy.quangninh@moet.edu.vn

14. TH Tiền An: c1tienan.qy.quangninh@moet.edu.vn

15. TH Tân An: c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn

16. TH Yên Giang: c1yengiang.qy.quangninh@moet.edu.vn

17. TH Yên Hải: c1yenhai.qy.quangninh@moet.edu.vn

18. TH Đông Mai: c1dongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn

* Khối MN:

  1. MN Cẩm La: mncamla.qy.quangninh@moet.edu.vn

  2. MN Hiệp Hòa: mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

  3. MN Liên Hòa: mnlienhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

  4. MN Nam Hòa: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

  5. MN Sông Khoai: mnsongkhoai.qy.quangninh@moet.edu.vn

  6. MN Tiền Phong: mntienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn

  7. MN Tân An: mntanan.qy.quangninh@moet.edu.vn

  8. MN Yên Hải: mnyenhai.qy.quangninh@moet.edu.vn

  9. MN Đông Mai: mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn

10. MN Cộng Hòa: mnconghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

11. MN Hoa Hồng: mnhoahong.qy.quangninh@moet.edu.vn

12. MN Hoàng Tân: mnhoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn

13. MN Hà An: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn

14. MN Liên Vị: mnlienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn

15. MN Minh Thành: mnminhthanh.qy.quangninh@moet.edu.vn

16. MN Phong Cốc: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn

17. MN Phong Hải: mnphonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn

18. MN Tiền An: mntienan.qy.quangninh@moet.edu.vn

19. MN Yên Giang: mnyengiang.qy.quangninh@moet.edu.vn

20. TT Hoa Sen: mntthoasen1.qy.quangninh@moet.edu.vn

21. TT Hoa Sen: mntthoasen2.qy.quangninh@moet.edu.vn

22. TT Hoa Ngọc Lan: mntthoangoclan.qy.quangninh@moet.edu.vn

23. TT Misa: mnttmisa.qy.quangninh@moet.edu.vn

24. TT Thiên Thần Nhỏ: mnttthienthannho.qy.quangninh@moet.edu.vn

25. TT Mai Thế Hệ: mnttmaithehe.qy.quangninh@moet.edu.vn

26. TT Hoa Ngọc Hà: mntthoangocha.qy.quangninh@moet.edu.vn

27. TT Bình Minh: mnttbinhminh.qy.quangninh@moet.edu.vn

28. TT Vân Anh: mnttvananh.qy.quangninh@moet.edu.vn

29. TT Quảng Yên: mnttquangyen.qy.quangninh@moet.edu.vn

* Khối Trung tâm HTCĐ:

1. Cẩm La: camla.qy.quangninh@moet.edu.vn

2. Hiệp Hòa: hiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

3. Liên Hòa: lienhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

4. Nam Hòa: namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

5. Sông Khoai: songkhoai.qy.quangninh@moet.edu.vn

6. Tiền Phong: tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn

7. Tân An: tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn

8. Yên Hải: yenhai.qy.quangninh@moet.edu.vn

9. Đông Mai:dongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn

10. Cộng Hòa: conghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

11. Quảng Yên:quangyen.qy.quangninh@moet.edu.vn

12. Hoàng Tân: hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn

13. Hà An: haan.qy.quangninh@moet.edu.vn

14. Liên Vị: lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn

15. Minh Thành: minhthanh.qy.quangninh@moet.edu.vn

16. Phong Cốc: phongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn

17. Phong Hải: phonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn

18. Tiền An: tienan.qy.quangninh@moet.edu.vn

19. Yên Giang: yengiang.qy.quangninh@moet.edu.vn