THÔNG TIN

LIÊN HỆ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỊ XÃ QUẢNG YÊN


Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033875233

Fax: 02033681949

Email: pgdquangyen.quangninh@moet.edu.vn

            admin@pgdquangyen.edu.vn

Địa chỉ : Số 61 Ngô Quyền - Phường Quảng Yên-Thị xã Quảng Yên-Tỉnh Quảng Ninh


DANH SÁCH HÒM THƯ CHÍNH THỨC ÁP DỤNG

THỰC HIỆN TỪ NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2024

 

*Cơ quan Phòng giáo dục :

 1. Trưởng Phòng:

        pgdquangyen.quangninh@moet.edu.vn (Cơ quan)

        nguyenthithuy.quangninh@moet.edu.vn (Cá nhân)

        nguyenthithuy.quangninh@pgdquangyen.edu.vn (Cá nhân)

  2. Phó Phòng 01: nguyenthithin.qy@pgdquangyen.edu.vn

  3. Phó Phòng 02: nguyenthithuyhong@pgdquangyen.edu.vn

  4. Chuyên môn THCS: cmthcs@pgdquangyen.edu.vn

  5. Chuyên môn TH: cmth@pgdquangyen.edu.vn

  6. Chuyên môn MN: cmmn@pgdquangyen.edu.vn

  7. Cơ sở vật chất: csvc@pgdquangyen.edu.vn

  8. Thi đua-Thanh tra: tdtt@pgdquangyen.edu.vn

  9. Công nghệ thông tin: cntt@pgdquangyen.edu.vn

10. Tổ chức cán bộ: tccb@pgdquangyen.edu.vn

11. Văn phòng: vanphong@pgdquangyen.edu.vn

12. Kế toán: kt@pgdquangyen.edu.vn

15. Thủ quỹ: thuquy@pgdquangyen.edu.vn

*Thư điện tử các trường:

* Khối THCS:

01. THCS Cộng Hòa: c2conghoa@pgdquangyen.edu.vn

02. THCS Hiệp Hòa: c2hiephoa@pgdquangyen.edu.vn

03. THCS Hoàng Tân: c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn

04. THCS Hà An: c2haan@pgdquangyen.edu.vn

05. THCS Liên Hòa: c2lienhoa@pgdquangyen.edu.vn

06. THCS Liên Vị: c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn

07. THCS Lê Quý Đôn: c2lequydon@pgdquangyen.edu.vn

08. THCS Minh Thành: c2minhthanh@pgdquangyen.edu.vn

09. THCS Nam Hòa: c2namhoa@pgdquangyen.edu.vn

10. THCS Phong Cốc: c2phongcoc@pgdquangyen.edu.vn

11. THCS Phong Hải: c2phonghai@pgdquangyen.edu.vn

12. THCS Sông Khoai: c2songkhoai@pgdquangyen.edu.vn

13. THCS Tiền An: c2tienan@pgdquangyen.edu.vn

14. THCS Trần Hưng Đạo: c2tranhungdao@pgdquangyen.edu.vn

15. THCS Tân An: c2tanan@pgdquangyen.edu.vn

16. THCS Yên Hải: c2yenhai@pgdquangyen.edu.vn

17. THCS Đông Mai: c2dongmai@pgdquangyen.edu.vn

18. TH&THCS Tiền Phong: c12tienphong@pgdquangyen.edu.vn

19. TH&THCS Sông Khoai: c12songkhoai@pgdquangyen.edu.vn

20. TH&THCS Cẩm La: c12camla@pgdquangyen.edu.vn

21. TH,THCS&THPT Yên Hưng: c123yenhung@pgdquangyen.edu.vn

*Khối TH:

01. TH Nguyễn Văn Thuần: c1nguyenvanthuan@pgdquangyen.edu.vn

02. TH Hiệp Hòa: c1hiephoa@pgdquangyen.edu.vn

03. TH Hoàng Tân: c1hoangtan@pgdquangyen.edu.vn

04. TH Hà An: c1haan@pgdquangyen.edu.vn

05. TH Liên Hòa: c1lienhoa@pgdquangyen.edu.vn

06. TH Liên Vị: c1lienvi@pgdquangyen.edu.vn

07. TH Minh Thành: c1minhthanh@pgdquangyen.edu.vn

08. TH Nam Hòa: c1namhoa@pgdquangyen.edu.vn

09. TH Nguyễn Bình: c1nguyenbinh@pgdquangyen.edu.vn

10. TH Ngô Quyền: c1ngoquyen@pgdquangyen.edu.vn

11. TH Phong Cốc: c1phongcoc@pgdquangyen.edu.vn

12. TH Phong Hải: c1phonghai@pgdquangyen.edu.vn

13. TH Sông Khoai 1: c1songkhoai1@pgdquangyen.edu.vn

14. TH Tiền An: c1tienan@pgdquangyen.edu.vn

15. TH Tân An: c1tanan@pgdquangyen.edu.vn

16. TH Yên Giang: c1yengiang@pgdquangyen.edu.vn

17. TH Yên Hải: c1yenhai@pgdquangyen.edu.vn

18. TH Đông Mai: c1dongmai@pgdquangyen.edu.vn

* Khối MN:

  1. MN Cẩm La: mncamla@pgdquangyen.edu.vn

  2. MN Hiệp Hòa: mnhiephoa@pgdquangyen.edu.vn

  3. MN Liên Hòa: mnlienhoa@pgdquangyen.edu.vn

  4. MN Nam Hòa: mnnamhoa@pgdquangyen.edu.vn

  5. MN Sông Khoai: mnsongkhoai@pgdquangyen.edu.vn

  6. MN Tiền Phong: mntienphong@pgdquangyen.edu.vn

  7. MN Tân An: mntanan@pgdquangyen.edu.vn

  8. MN Yên Hải: mnyenhai@pgdquangyen.edu.vn

  9. MN Đông Mai: mndongmai@pgdquangyen.edu.vn

10. MN Cộng Hòa: mnconghoa@pgdquangyen.edu.vn

11. MN Hoa Hồng: mnhoahong@pgdquangyen.edu.vn

12. MN Hoàng Tân: mnhoangtan@pgdquangyen.edu.vn

13. MN Hà An: mnhaan@pgdquangyen.edu.vn

14. MN Liên Vị: mnlienvi@pgdquangyen.edu.vn

15. MN Minh Thành: mnminhthanh@pgdquangyen.edu.vn

16. MN Phong Cốc: mnphongcoc@pgdquangyen.edu.vn

17. MN Phong Hải: mnphonghai@pgdquangyen.edu.vn

18. MN Tiền An: mntienan@pgdquangyen.edu.vn

19. MN Yên Giang: mnyengiang@pgdquangyen.edu.vn

20. TT Hoa Sen: mntthoasen@pgdquangyen.edu.vn

21. TT Hoa Sen 2: mntthoasen2@pgdquangyen.edu.vn

22. TT Hoa Ngọc Lan: mntthoangoclan@pgdquangyen.edu.vn

23. TT Misa: mnttmisa@pgdquangyen.edu.vn

24. TT Thiên Thần Nhỏ: mnttthienthannho@pgdquangyen.edu.vn

25. TT Thiên Thần Nhỏ: mnttthienthannho@pgdquangyen.edu.vn

26. TT Mai Thế Hệ: mnttmaitheheI@pgdquangyen.edu.vn

27. TT Bình Minh: mnttbinhminh@pgdquangyen.edu.vn

28. TT Vân Anh: mnttvananh@pgdquangyen.edu.vn

29. TT Quảng Yên: mnttquangyen@moet.edu.vn

* Khối Trung tâm HTCĐ:

1. Cẩm La: camla.qy.quangninh@moet.edu.vn

2. Hiệp Hòa: hiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

3. Liên Hòa: lienhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

4. Nam Hòa: namhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

5. Sông Khoai: songkhoai.qy.quangninh@moet.edu.vn

6. Tiền Phong: tienphong.qy.quangninh@moet.edu.vn

7. Tân An: tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn

8. Yên Hải: yenhai.qy.quangninh@moet.edu.vn

9. Đông Mai:dongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn

10. Cộng Hòa: conghoa.qy.quangninh@moet.edu.vn

11. Quảng Yên:quangyen.qy.quangninh@moet.edu.vn

12. Hoàng Tân: hoangtan.qy.quangninh@moet.edu.vn

13. Hà An: haan.qy.quangninh@moet.edu.vn

14. Liên Vị: lienvi.qy.quangninh@moet.edu.vn

15. Minh Thành: minhthanh.qy.quangninh@moet.edu.vn

16. Phong Cốc: phongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn

17. Phong Hải: phonghai.qy.quangninh@moet.edu.vn

18. Tiền An: tienan.qy.quangninh@moet.edu.vn

19. Yên Giang: yengiang.qy.quangninh@moet.edu.vn