PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ QUẢNG YÊN
*****

STT

Ảnh

Thông tin cá nhân

01

Trưởng phòng: Hoàng Thu Hiền
Sinh ngày: 13/03/1972
Trình độ C.môn: Thạc sĩ QLGD
Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐT văn phòng: 02033680025
ĐT di động: 0332968666
E-mail vp: pgdquangyen.quangninh@moet.edu.vn
Email cá nhân:truongphongqy.quangninh@moet.edu.vn 

02
P.Trưởng phòng: Nguyễn Minh Hoan
Sinh ngày: 05/04/1979
Trình độ C.môn: Thạc sỹ lý luận văn học
Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐT văn phòng:
02033.681553
ĐT di động: 0973559288
E-mai vp: pp01.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: hoanvptuqy@gmail.com

03P.Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thủy
Sinh ngày: 10/07/1973
Trình độ C.môn: Thạc sỹ Văn
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033680025(22)
ĐT di động: 0796375723
E-mail vp: pp02qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: nguyenthithuy@gmail.com

04
Tổ chức cán bộ: Nguyễn Thị Thìn
Sinh ngày: 02/01/1976
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(5)
E-mail vp:tdtt.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:nguyenthithin@gmail.com                      

05
Kế toán: Đỗ Thị Nhuần
Sinh ngày: 18/09/1987
Trình độ C.môn: ĐH Kế Toán
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng: 02033.680.025(1)
ĐT di động: 0936906998
E-mail vp:kt.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: nguyenthinhuan@gmail.com

06
Chuyên viên THCS: Nguyễn T.Hải Bình
Sinh ngày: 19/07/1971
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(5)
ĐT di động: 0353388688
E-mail vp: cmthcs.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: nguyenthihaibinh@gmail.com

07
Chuyên viên thi đua: Nguyễn Thị Phương Lan
Sinh ngày: 27/05/1980
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(19)
ĐT di động: 0913628066
E-mail tdtt.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: tittoc2011@gmail.com

09
Chuyên viên MN: Đỗ Thị Thúy
Sinh ngày: 27/04/1965
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(6)
ĐT di động: 0917.614.385
E-mail vp: cmmn.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:dothithuy@gmail.com

10
Chuyên viên TH: Phạm Thị Kim Chung
Sinh ngày: 17/06/1981
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(31)
ĐT di động: 0974341250
E-mail vp:cmth.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:hoasencanminhthanh@gmail.com

11
Kế toán: Hoàng Thị Hưng
Sinh ngày: 05/04/1970
Trình độ C.môn: ĐH Kế Toán
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng: 02033.680.025(1)
ĐT di động: 0912076677
E-mail vp:kt.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: hoanghung054@gmail.com

12
Chuyên viên KHTH: Vũ Đức Độ
Sinh ngày: 20/06/1977
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT di động: 02033609989
E-mail vp: khth.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: vuducdo.yh.qn@gmail.com

13
Nhân viên thủ quỹ: Nguyễn Thị Mơ
Sinh ngày: 20/03/1973
Trình độ C.môn: ĐH Kế Toán
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(1)
ĐT di động: 01668236288
E-mail vp:kt.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: nguyenthimoqy@gmail.com

14
Cán bộ cơ sở vật chất: Nguyễn Phi Hùng
Sinh ngày : 01/08/1979
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(5)
ĐT di động: 0978884606
E-mail vp: csvc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:phihungqy@gmail.com

15
Chuyên viên Tin học: Nguyễn Quốc Tuấn
Sinh ngày: 15/01/1979
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(3)
ĐT di động:0356798530
E-mail vp: toth.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: tuank18c@gmail.com

16

Nhân viên hành chính: Đặng Thị Miến
Sinh ngày: 22/08/1970
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng: 02033.680.025
ĐT di động: 0974460537
E-mail:vanphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: dangthimien@gmail.com

17Chuyên viên THCS:
Vũ Thị Mai Hương
Sinh ngày: 02/06/1973
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(25)
ĐT di động: 0973608313
Email:cmthcs.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: huongthd2009@gmail.com