PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ QUẢNG YÊN
*****

STT

Ảnh

Thông tin cá nhân

01
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy
Trình độ C.môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐT văn phòng: 02033875047 (30)
ĐT di động: 0983117422
E-mail vp: pgdquangyen.quangninh@moet.edu.vn
Email cá nhân:nguyenthithuy.quangninh@moet.edu.vn


02


  

P.Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thuý Hồng
Trình độ C.môn: Đại học Giáo dục Tiểu học
Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐT văn phòng: 02033682041(44)
ĐT di động: 0815571974
E-mail vp: thuyhongnt.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:nguyenthithuyhong@pgdquangyen.edu.vn

03
P.Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thìn
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(21)
E-mail vp:nguyenthithin.qy@pgdquangyen.edu.vn
E-mail cá nhân:nguyenthithin@gmail.com                      

04
Kế toán: Phạm Thị Hải Yên
Trình độ C.môn: ĐH Kế Toán
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(11)
ĐT di động: 0384648700
E-mail vp:kt.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: phamthihaiyen668@gmail.com

05
Chuyên viên THCS: Nguyễn Thị Hải Bình
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(25)
ĐT di động: 0353388688
E-mail vp: cmthcs.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: nguyenthihaibinh@gmail.com

06
Chuyên viên thi đua: Nguyễn Thị Phương Lan
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(10)
ĐT di động: 0913628066
E-mail tdtt.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: tittoc2011@gmail.com

07
Chuyên viên MN: Nguyễn Thị Huệ
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(24)
ĐT di động: 0369213858
E-mail vp: cmmn.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:nguyenthuhue12@gmail.com

08
Chuyên viên TH: Phạm Thị Kim Chung
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(31)
ĐT di động: 0974341250
E-mail vp:cmth.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:hoasencanminhthanh@gmail.com

09
Kế toán: Trần Thị Truân
Trình độ C.môn: ĐH Kế Toán
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng: 02033.680.025(11)
ĐT di động: 0914554288
E-mail vp:kt.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: tranthitruanpgd@gmail.com

10
Chuyên viên KHTH+CSVC: Vũ Đức Độ
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT di động: 02033609989 (43)
E-mail vp: khth.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: vuducdo.yh.qn@gmail.com

11
Nhân viên thủ quỹ: Nguyễn Thị Mơ
Trình độ C.môn: ĐH Kế Toán
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(12)
ĐT di động: 01668236288
E-mail vp:thuquy.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: nguyenthimoqy@gmail.com


12
Chuyên viên Tin học: Nguyễn Quốc Tuấn
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(23)
ĐT di động:0356798530
E-mail vp: toth.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: tuank18c@gmail.com

13

Nhân viên hành chính: Đặng Thị Miến
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng: 02033.680.025 (10)
ĐT di động: 0974460537
E-mail:vanphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: dangthimien@gmail.com

14
Chuyên viên THCS:
Vũ Thị Mai Hương
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(25)
ĐT di động: 0973608313
Email:cmthcs.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: huongthd2009@gmail.com