PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ QUẢNG YÊN
*****

STT

Ảnh

Thông tin cá nhân

01

Trưởng phòng:
Trình độ C.môn:
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động:
E-mail vp: pgdquangyen.quangninh@moet.edu.vn
Email cá nhân:

02
P.Trưởng phòng: Nguyễn Minh Hoan
Trình độ C.môn: Thạc sỹ lý luận văn học
Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐT văn phòng:
02033.681553
ĐT di động: 0973559288
E-mai vp: pp01.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: hoanvptuqy@gmail.com

03P.Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thủy
Trình độ C.môn: Thạc sỹ Văn
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033680025(22)
ĐT di động: 02033680025
E-mail vp: pp02qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: nguyenthithuy@gmail.com

04
Tổ chức cán bộ: Nguyễn Thị Thìn
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(5)
E-mail vp:tdtt.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:nguyenthithin@gmail.com                      

05
Kế toán: Đỗ Thị Nhuần
Trình độ C.môn: ĐH Kế Toán
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng: 02033.680.025(1)
ĐT di động: 0936906998
E-mail vp:kt.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: nguyenthinhuan@gmail.com

06
Chuyên viên THCS: Nguyễn T.Hải Bình
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(5)
ĐT di động: 0353388688
E-mail vp: cmthcs.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: nguyenthihaibinh@gmail.com

07
Chuyên viên thi đua: Nguyễn Thị Phương Lan
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(19)
ĐT di động: 0913628066
E-mail tdtt.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: tittoc2011@gmail.com

09
Chuyên viên MN: Nguyễn Thị Huệ
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(6)
ĐT di động: 0369213858
E-mail vp: cmmn.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:nguyenthuhue12@gmail.com

10
Chuyên viên TH: Phạm Thị Kim Chung
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(31)
ĐT di động: 0974341250
E-mail vp:cmth.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:hoasencanminhthanh@gmail.com

11
Kế toán: Hoàng Thị Hưng
Trình độ C.môn: ĐH Kế Toán
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng: 02033.680.025(1)
ĐT di động: 0912076677
E-mail vp:kt.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: hoanghung054@gmail.com

12
Chuyên viên KHTH: Vũ Đức Độ
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT di động: 02033609989
E-mail vp: khth.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: vuducdo.yh.qn@gmail.com

13
Nhân viên thủ quỹ: Nguyễn Thị Mơ
Trình độ C.môn: ĐH Kế Toán
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(1)
ĐT di động: 01668236288
E-mail vp:kt.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: nguyenthimoqy@gmail.com

14
Cán bộ cơ sở vật chất:
Trình độ C.môn:
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng:
ĐT di động:
E-mail vp:
E-mail cá nhân:

15
Chuyên viên Tin học: Nguyễn Quốc Tuấn
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(3)
ĐT di động:0356798530
E-mail vp: toth.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: tuank18c@gmail.com

16

Nhân viên hành chính: Đặng Thị Miến
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng: 02033.680.025
ĐT di động: 0974460537
E-mail:vanphong.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: dangthimien@gmail.com

17Chuyên viên THCS:
Vũ Thị Mai Hương
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 02033.680.025(25)
ĐT di động: 0973608313
Email:cmthcs.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: huongthd2009@gmail.com