Ký yếu ngành giáo dục thị xã Quảng Yên ( 1945-2010) 

Kỷ yếu 65 năm xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo huyện Yên Hưng(1945-2010)

Kỷ yếu 65 năm xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo huyện Yên Hưng(1945-2010)

Kỷ yếu Phòng giáo dục 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Tập 4.swf
2 Tập 3.swf
3 Tập 2.swf
4 Tập 1.swf