Giấy mời - Triệu tập 

Triệu tập tập huấn phần mềm kiểm định chất lượng trường Mầm non

Triệu tập tập huấn phần mềm kiểm đinh chất lượng trường Mầm non

Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn như sau:

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ năm học, Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm năm học 2013-2014. Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn như sau:

Giấy mời Dự lễ khai giảng năm học mới 2013-2014

Uỷ ban nhân dân thị xã Quảng Yên kính mời đồng chí đi dự lễ khai giảng năm học 2013-2014 và ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, cụ thể như sau:

Giấy mời dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012-2013

Giấy mời dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2013-2014

Thể loại văn bản