Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo PGD&ĐT Quảng Yên. 
  QC tổ chức, hoạt động PGD
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 70  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 187
Địa chỉ URL:

Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo PGD&ĐT Quảng Yên 

UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN

       PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

–––––––––––––––

Số: 580/QĐ-PGDĐT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  –––––––––––––––––––––––

Quảng Yên, ngày 14 tháng 3  năm  2016

  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ của Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên

––––––––––––

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ của Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên cụ thể như sau:

1. Bà Hoàng Thu Hiền, Trưởng phòng

- Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ và chế độ chính sách, tài chính, thi đua, kế hoạch, cơ sở vật chất, cải cách hành chính của ngành Giáo dục thị xã.

2. Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Trưởng phòng

- Giúp Trưởng phòng theo dõi, quản lý hoạt động  nuôi - dạy và học của cấp học mầm non và cấp học tiểu học;

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các chuyên viên chuyên môn cấp học mầm non, tiểu học;

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng trường chuẩn Quốc gia của cấp học mầm non, tiểu học; xây dựng trường trọng điểm chất lượng cấp tiểu học; hoạt động dạy thêm học thêm;

- Chỉ đạo việc tổng hợp báo cáo kết quả hàng tháng, kế hoạch và lịch công tác phục vụ hội nghị giao ban hàng tháng;

- Là tổ trưởng tổ công tác chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Được Trưởng phòng ủy quyền chỉ đạo giải quyết công việc cụ thể và các công việc chung của Phòng Giáo dục và Đào tạo khi Trưởng phòng đi vắng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng

- Giúp Trưởng phòng theo dõi, quản lý hoạt động dạy và học của cấp trung học cơ sở;

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các chuyên viên chuyên môn cấp học trung học cơ sở;

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng trường chuẩn quốc gia, hoạt động dạy thêm học thêm; xây dựng trường trọng điểm chất lượng của cấp trung học cơ sở;

- Phụ trách các hoạt động giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp dạy nghề, hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, công tác học sinh sinh viên;

- Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thị xã;

- Phụ trách hoạt động nội vụ cơ quan;

- Là tổ phó tổ công tác chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng chủ động xây dựng kế hoạch và chương trình công tác, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các bộ phận có liên quan của Phòng phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao. Các Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về những nhiệm vụ được phân công. Khi xét thấy cần thiết, Trưởng phòng sẽ xem xét, điều chỉnh phân công lại nhiệm vụ của Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản trước đây của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên về việc phân công nhiệm vụ của Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.

Các tổ công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ông (bà) có tên tại Điều 1 và Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

(Đã ký)

 

                    Hoàng Thu Hiền