Thủ tục hành chính 

Thủ tục xin thành lập trường Mầm non (Tiểu học, THCS) ngoài công lập

 Thủ tục xin thành lập trường Mầm non (Tiểu học, THCS) ngoài công lập

1. Thẩm quyền: Phòng Giáo dục và Đào tạo

2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:

- Tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu thành lập trường

3. Hồ sơ:

- Đơn xin thành lập trường;

- Luận chứng khả thi;

- Đề án tổ chức, hoạt động của trường;

- Các phụ lục:

+) Bản dự thảo phương án đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho giảng dạy và học tập (trường hợp chuyển đổi từ loại hình công lập sang ngoài công lập phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền); Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp;

+) Bản kê vốn pháp định đầu tư ban đầu hay văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về khả năng tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật đầu tư; cam kết góp vốn;

+) Danh sách dự kiến, lý lịch, văn bằng chuyên môn nghiệp vụ (bản sao có công chứng) của thành viên Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có), của Hiệu trưởng, cán bộ quản lý nhà trường;

+) Danh sách và cam kết tham gia giảng dạy của giáo viên cơ hữu, nhân viên (đối với giáo viên thỉnh giảng, phải có xác nhận của đơn vị quản lý trực tiếp).

4. Thời gian giải quyết: Phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn thành thẩm định trong 45 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) trình UBND huyện ra Quyết định.

5. Các khoản phí theo quy định: Không thu.

6. Quy định về tủ tục hành chính:

- Chuẩn bị hồ sơ:

+) Chủ đầu tư làm tờ trình gửi UBND huyện xin ý kiến về chủ trương thành lập trường.

+) Sau khi UBND huyện có ý kiến đồng ý bằng văn bản, Chủ đầu tư làm đơn xin thành lập trường (kèm theo văn bản đồng ý của UBND huyện) gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lời về sự phù hợp của việc thành lập trường với mạng lưới trường lớp trên địa bàn.

+) Sau khi có văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo xác nhận việc thành lập trường là phù hợp với mạng lưới trường lớp trên địa bàn và Quyết định của UBND huyện phê duyệt địa điểm xây dựng trường, Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo Khoản 1 Điều 5 của Quy định này và nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ:

+) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ khi chủ đầu tư thực hiện đầy đủ công việc chuẩn bị hồ sơ và hồ sơ theo yêu cầu.

+) Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan hữu quan thẩm định hồ sơ xin thành lập trường Mần non, (hoặc Tiểu học, THCS) ngoài công lập và trình UBND huyện giải quyết.