Văn bản 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự thi trình bày Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Úy ban nhân dân thị xã Quảng Yên
2 02-BCĐ_Quyết định về việc ban hành Điều lệ HKPĐ thị xã Quảng Yên lần thứ XI, năm 2023_0001
3 01-KH-BCĐHKPĐ_Kế hoạch tổ chức HKPĐ cấp thị xã lần thứ XI, năm 2023_0001
4 Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 21/8/2023 của Thị uỷ Quảng Yên về việc tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND thị xã
5 Dự thảo Quyết định công nhận giải thưởng Cuộc thi ST TTNNĐ lần II 2023
6 9907- (25.4.2023) QĐ phân vùng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024_0001
7 KẾ HOẠCH Thực hiện Chi thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
8 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của UBND thị xã Quảng Yên về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021)
9 2023-3 KH UBND tổ chức ngày chạy Olympic 2023
10 KH 135 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35