Thủ tục hành chính 

ĐỀ NGHỊ GIẢI THỂ TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

 - Trình tự thực hiện:

a) Đối với cá nhân, tổ chức

+ Tổ chức, đơn vị trường học tự hoàn thiện các giấy tờ thủ tục có trong thành phần hồ sơ quy định hoặc đến phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ xin sát nhập, chia tách trường

+ Nộp hồ sơ về phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Nhận quyết định tại phòng Giáo dục và Đào tạo

b) Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

+ Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, đơn vị trường học chuyển đến

+ Trả quyết định cho tổ chức, đơn vị trường học.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đao tạo cấp huyện

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đề án giải thể trường

+ Tờ trình giải thể trường

+ Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 02bộ

- Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo , tổ chức, đơn vị trường học

d) Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện theo điều 11 điều lệ trường Mầm non

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục trẻ.

+ Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ

+ Mục tiêu và nội dung trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội

+ Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật giáo dục của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 38/2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005

+ Quyết định số : 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Mầm non.

------------------------------------------------------------------------------------------

Văn bản đính kèm: Đề nghị giải thể trường mầm non tư thục