Thủ tục hành chính 

HƯỚNG DẪN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ SỞ, PHÒNG...

 Công văn số: 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV