Thủ tục hành chính 

Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên TDTT

Kính gửi:

- Các phòng giáo dục và đào tạo;

- Các trường THPT, PTDTNT.

 

Ngày 16 tháng 11 năm 2012, Thủ tưởng chính phủ đã ký Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg (Quyết định Qui định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao-đính kèm Công văn này). Để giúp các đơn vị, trường học tổ chức thực hiện nghiêm túc việc chi trả bồi dưỡng bằng tiền cho 01 tiết giảng thực hành và chế độ trang phục hằng năm đối với giáo viên đang giảng dạy thể dục thể thao tại các trường học trong toàn tỉnh, Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường học tiểu học, trung học cơ sở, trường TH&THCS trực thuộc; Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT, TH, THCS&THPT, PTDTNT trong toàn tỉnh căn cứ Quyết định số 51/QĐ-TTg, ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện. Đặc biệt quan tâm đến phương thức thực hiện chi trả:

1. Chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng;

2. Chế độ trang phục được cấp 1lần/năm vào thời điểm đầu từng năm học. Trong thời gian Bộ GD&ĐT chưa có hướng dẫn qui định mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao thống nhất ở các cơ sở giáo dục, Sở giao Hiệu trưởng thống nhất với giáo viên TDTT của nhà trường chọn lựa mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp khí hậu, vùng miền và từng trường học.

Nhận được Công văn này, Sở yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện ngay từ đầu ngày 01 tháng 01 năm 2013. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, xin liên hệ phòng Công nghệ thông tin và Công tác học sinh, sinh viên-Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại 0909.077.898 để được giải đáp./. 

QD-51- 2012-TTG-a15bb.pdf

44K Xem Tải xuống

Hướng dẫn thực hiện QĐ số 51QĐTTg.doc Hướng dẫn thực hiện QĐ số 51QĐTTg.doc

55K Xem Tải xuống