Thủ tục hành chính 

Quyết định về quy định số lượng, tiền lương đối với bảo vệ, lao công các trường học

 Quyết định số 252/QĐ-UBND