Thủ tục hành chính 

Hướng dẫn công tác tự đánh giá trường tiểu học và trường trung học từ năm 2013

 1. Hệ thống văn bản của Bộ GD&ĐT quy định, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá, kiểm định CLGD trường phổ thông từ năm 2013 bao gồm:

- Quy định “Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên” Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 của Bộ GD&ĐT V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

- Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/01/2013 của Bộ GD&ĐT V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học.

Hệ thống văn bản này đã được Phòng Khảo thí và kiểm định CLGD Sở GD&ĐT gửi tới hộp thư điện tử của các đơn vị.

2. Việc thực hiện tự đánh giá tại các trường tiểu học, trung học từ năm 2013:

- Những trường đã được đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 (theo bộ tiêu chuẩn cũ) cần căn cứ vào các quy định và hướng dẫn mới của Bộ GD&ĐT để tiếp tục thu thập bổ sung thông tin minh chứng đồng thời tăng cường thực hiện kế hoạch cải tiến đã được xây dựng trong báo cáo tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao CLGD.

- Những trường đã hoàn thành tự đánh giá cần rà soát toàn bộ hồ sơ tự đánh giá đặc biệt là các thông tin minh chứng đã thu thập được; so sánh, đối chiếu với yêu cầu mới để bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện theo đúng các quy định và hướng dẫn mới của Bộ GD&ĐT; tiến hành thủ tục đăng ký kiểm định và đề nghị được đánh giá ngoài.

- Những trường đã tiến hành tự đánh giá nhưng tạm thời gián đoạn trong năm học 2011-2012 cần nhanh chóng tiếp tục thực hiện tự đánh giá theo các quy định và hướng dẫn mới của Bộ GD&ĐT. Những trường chưa tiến hành tự đánh giá phải triển khai ngay công tác tự đánh giá theo các quy định và hướng dẫn mới của Bộ GD&ĐT.

- Thông tin minh chứng cần thu thập: bắt buộc phải có tối thiểu từ năm học 2009-2010 trở đi.

3. Các Phòng GD&ĐT cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các trường tiểu học, THCS tiếp tục thực hiện công tác tự đánh giá; rà soát các trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đăng ký kiểm định với Sở GD&ĐT để tiếp tục tổ chức đánh giá ngoài cho các trường này.

4. Cuối năm học, các đơn vị tổng hợp số liệu kết quả công tác kiểm định, tự đánh giá và gửi báo cáo về phòng Khảo thí và kiểm định CLGD Sở GD&ĐT theo đúng mẫu và thời gian quy định của Sở (gửi kèm công văn này).

5. Năm học 2012-2013, Sở GD&ĐT tiếp tục đánh giá và chấm điểm thi đua các đơn vị về công tác kiểm định CLGD.

Công văn số : 384/SGDĐT-KTKĐCLGD