Văn bản SGD&ĐT Quảng Ninh 


Tin từ SGD&ĐT 
Tin từ sở GD&ĐT 

Tăng cường trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT

 Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện (TP,TX);

- Các trường THPT, PT DTNT, các trung tâm HN&GDTX;

- Các Phòng, Ban, Thanh tra, Văn phòng Sở GD&ĐT;

- Các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-BGDĐT, ngày 23/2/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác giáo dục An toàn giao thông (ATGT) trong trường học năm học 2013-2014; Kế hoạch 1990/KH-UBND, ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường quản lý, ngăn chặn học sinh đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các Phòng, Ban, Thanh tra và Văn phòng Sở; các phòng GD&ĐT, các trường THPT, PTDTNT, các trung tâm HN&GDTX; các trường ĐH, CĐ, TCCN (gọi chung là các đơn vị) thực hiện các nội dung sau:

1. Trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong công tác tuyên truyền, giáo dục và đảm bảo trật tự ATGT.

1.1. Đối với lãnh đạo các đơn vị

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung giáo dục ATGT theo sự chỉ đạo của cấp trên; đánh giá hạnh kiểm đối với học sinh, sinh viên; phẩm chất đạo đức đối với công chức, viên chức và người lao động vi phạm trật tự ATGT của đơn vị mình theo quy định.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục ATGT vào các môn học có liên quan.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra đánh giá và tổng kết công tác giáo dục ATGT. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Sở GD&ĐT (theo định kỳ vào ngày 28 hàng tháng). Báo cáo kết quả xử lý vi phạm trật tự ATGT của công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong nhà trường (nếu có) sau mỗi lần vi phạm.

- Thông báo đến cha, mẹ (người đỡ đầu) của học sinh, sinh viên vi phạm trật tự ATGT để phối hợp quản lý, giáo dục.

1.2. Đối với công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị

Có trách nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT của đơn vị theo nhiệm vụ được phân công, nắm bắt các hiện tượng và dấu hiệu vi phạm Luật giao thông của học sinh, sinh viên và tích cực tham mưu các biện pháp nhằm kịp thời ngăn chặn, giảm thiểu vi phạm trật tự ATGT của học sinh, sinh viên.

1.3. Đối với viên chức, người lao động là giáo viên chủ nhiệm

Phối hợp với Banđđại diện cha mẹ học sinh của lớp để tổ chức tuyên truyền, vận động và ký cam kết chấp hành Luật giao thông và các quy định về đảm bảo trật tự ATGT giữa nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh; xử lý học sinh vi phạm Luật giao thông theo quy định và kịp thòi báo cáo Lãnh đạo đơn vị những học sinh vi phạm ATGT của lớp mình phụ trách.

2. Đánh giá thi đua

2.1. Đối với công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị

2.1.1. Đối với lãnh đạo các đơn vị

- Hạ bậc thi đua đối với lãnh đạo các đơn vị nếu để xảy ra một trong các lỗi sau: thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức công tác giáo dục ATGT trong đơn vị, để nhiều học sinh hoặc một học sinh nhiều lần vi phạm Luật giao thông; để tình trạng mất trật tự ATGT tại khu vực cổng trường diễn ra phức tạp trong thời gian dài mà không có biện pháp khắc phục hiệu quả.

- Không xếp loại thi đua đối với lãnh đạo các đơn vị nếu để xảy ra một trong các lỗi sau: không tổ chức chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ giáo dục An toàn giao thông theo quy định; để công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong đơn vị vi phạm Luật giao thông và các quy định về trật tự An toàn giao thông gây ra hậu quả nghiêm trọng.

2.1.2. Đối với công chức, viên chức và người lao động

- Hạ bậc thi đua đối với công chức, viên chức và người lao động nếu để xảy ra một trong các lỗi sau: thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện công tác giáo dục ATGT theo nhiệm vụ được phân công, để nhiều học sinh hoặc một học sinh nhiều lần vi phạm Luật giao thông.

- Không xếp loại thi đua đối với công chức, viên chức và người lao động nếu để xảy ra một trong các lỗi sau: vi phạm Luật giao thông, không thực hiện nhiệm vụ giáo dục ATGT theo quy định; để xảy tai nạn giao thông của học sinh gây ra hậu quả nghiêm trọng.

3. Hình thức kỷ luật đối với học sinh, sinh viên

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị căn cứ mức độ vi phạm trật tự ATGT của học sinh, sinh viên để thực hiện hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

3.1. Phê bình trước lớp, trước toàn trường

Học sinh, sinh viên vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự An toàn giao thông lần thứ nhất bị phê bình trước lớp và xếp hạnh kiểm yếu của tháng mắc lỗi; mời gia đình đến cam kết phối hợp quản lý, giáo dục.

3.2. Khiển trách trước toàn trường

Học sinh, sinh viên vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự An toàn giao thông lần thứ hai bị khiển trách trước toàn trường và xếp hạnh kiểm yếu của học kỳ mắc lỗi; mời gia đình đến cam kết, phối hợp quản lý, giáo dục.

3.3. Cảnh cáo trước toàn trường

Học sinh, sinh viên vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự An toàn giao thông lần thứ ba bị cảnh cáo trước toàn trường và xếp hạnh kiểm yếu của năm học; mời gia đình đến cam kết, phối hợp quản lý, giáo dục.

3.4. Buộc thôi học có thời hạn

Học sinh, sinh viên vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự An toàn giao thông lần thứ tư trở lên buộc thôi học 1 tuần, bàn giao về gia đình, địa phương quản lý; Nếu mức độ vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị buộc thôi học 1 năm, bàn giao về gia đình và địa phương quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên biết để thực hiện. Sở giao cho Phòng CNTT&CTHSSV trực tiếp tham mưu chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục ATGT của các đơn vị, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở và các cơ quan liên quan; giao các Phòng Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Trung học tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc cấp quản lý tổ chức tích hợp các nội dung giáo dục An toàn giao thông trong chương trình dạy học./.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Vũ Liên Oanh