Tin giáo dục thường xuyên 

Lễ khai giảng năm học mới 2014 – 2015 của các Trung tâm học tập cộng đồng.

Trong 02 ngày từ 29/9/2014 đến 30/9/2014 trên địa bàn Thị xã Quảng Yên đã diễn ra các hoạt động nằm trong Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 và Lễ khai giảng năm học mới 2014 - 2015 của 19 Trung tâm học tập cộng đồng.

Khai mạc Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 - Lễ khai giảng năm học mới 2013 – 2014 của các Trung tâm học tập cộng đồng.

Trong 02 ngày từ 30/9/2013 đến 01/10/2013 trên địa bàn Thị xã Quảng Yên đã diễn ra các hoạt động nằm trong Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 và Lễ khai giảng năm học mới 2013 – 2014 của 19 Trung tâm học tập cộng đồng.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với GDTX

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã hướng dẫn các cơ sở giáo dục, các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) trên địa bàn thị xã thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên (GDTX) trong năm học 2012-2013, cụ thể như sau:

Tập huấn kỹ thuật "ương nuôi cá nước ngọt" tại Trung tâm HTCĐ Xã Cẩm La

35 học viên, có diện tích ao đầm nuôi cá nước ngọt trên địa bàn xã Cẩm La tham gia lớp học...