Tin tức - sự kiện 
Tin tức 

“ Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, biểu cảm thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non” - cấp thị xã năm học 2019 - 2020

Ngày 21/12/2019, tại trường mầm non Tiền An, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên triển khai chuyên đề “Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, biểu cảm thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non ” năm học 2019 - 2020.

HỘI THI “CÔ GIỎI , BÉ THÔNG MINH, PHỤ HUYNH HIỂU BIẾT” CẤP THỊ XÃ - NĂM HỌC 2018-2019

Vào ngày 28/02/2019, tại trường mầm non Tiền An, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên tổ chức Hội thi “Cô giỏi, bé thông minh, phụ huynh hiểu biết” cấp thị xã năm học 2018- 2019.

Tổ chức các hoạt động tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và giáo dục kỹ năng sông cho trẻ mầm non năm học 2018-2019

Hôm nay, tại trường mầm non Phong Cốc, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên triển khai chuyên đề “Tổ chức các hoạt động tích hợp học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non ” năm học 2018- 2019.

CUỘC THI XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Thực hiện Kế hoạch 3142 /KH – SGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc tổ chức Cuộc thi “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên tổ chức cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp thị xã.

Các thông tin khác: