Danh mục CNTT 


Danh mục phần mềm 

Không tồn tại tài liệu


Tin công nghệ. 

CSDL PEMIS PHÒNG GIÁO DỤC TÍNH ĐẾN 25 THÁNG 12 NĂM 2012

Dự án srem đã chuyển Bản nâng cấp mới tại địa chỉ: http://pemis.srem.com.vn/bannangcap/ , bản nâng cấp này

Bổ sung: Danh mục năm học, In danh sách duyệt phụ cấp thâm niên;

Sửa: Niên giám 4, Bảng lương tháng (với các trường hợp Nghỉ thai sản có lương thì đơn vị chi trả phụ cấp ưu đãi, các trường hợp khác tiền = 0) 

Các đơn vị tải về tại đây