Tin tức sự kiện 
Tin tức 

QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ , CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.

QUY CHẾ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN