Tin tức sự kiện 
Tin tức 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH, CHUYỂN LOẠI VIÊN CHỨC

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH, CHUYỂN LOẠI VIÊN CHỨC

Căn vào khoản 3, khoản 4, khoản 5, Điều 26, Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính Phủ; Khoản 6, Nghị đinh số 121/2007/NĐ-CP; Khoản 3, Phần II Thông tư số 04/2007/TT-BNV. Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Hưng đề nghị Sở Nội vụ xem xét, quyết định chuyển loại, chuyển ngạch theo thẩm quyền đối với những trường hợp đủ điều kiện chuyển loại, chuyển ngạch.

Hồ sơ cá nhân đề nghị chuyển ngạch, chuyển loại viên chức gồm:

+ Đơn đề nghị chuyển ngạch, chuyển loại của viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác của Thủ trưởng đơn vị đối với cá nhân ( nhận xét rõ hoàn thành nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật trong quá trình công tác).

+ Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C của Bộ Nội vụ (tại thời điểm cá nhân đề nghị );

+ Bản sao Giấy khai sinh;

+ Bản sao các văn bằng chuyên môn, kết quả học tập (nếu văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận), các chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch , loại viên chức (được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực).

+ Quyết định tuyển dụng (hoặc tiếp nhận) viên chức;

+ Quyết định nâng bậc lương gần nhất hoặc bổ nhiệm ngạch lương gần nhất (photo);

+ Quyết định phân công nhiệm vụ mới hoặc điều động, thuyên chuyển công tác(đối với trường hợp chuyển ngạch);

+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cử đi học (đối với trường hợp chuyển loại viên chức).

*Lưu ý :

Hồ sơ cá nhân đề nghị xét chuyển ngạch , chuyển loại nên được sắp xếp theo thứ tự tăng trong danh sách đề nghị chuyển ngạch, chuyển loại. Các loại giấy tờ trong hồ sơ được sắp xếp theo trình tự ở trên.

Tổ chức cán bộ

 

Hoàng Thu Hiền