Tin tức sự kiện 
Tin tức 

Thông tư hướng dẫn và quy chế tuyển dụng viên chức của Bộ Nội vụ

 Thông tư 15 BNV_HD tuyển dụng viên chức.PDF

1002K Xem Tải xuống

Thông tư 16 BNV_Quy chế tuyển dụng viên chức.PDF

1400K Xem Tải xuống