Tin tức sự kiện 
Tin tức 

Rà soát đội ngũ, đề nghị hợp đồng giáo viên, nhân viên năm học 2013-2014

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

 

Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao và biên chế hiện có mặt và kế hoạch phát triển năm học 2013-2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã và Thị ủy về việc một số trường còn thiếu giáo viên, nhân viên.

Thực hiện Thông báo số 744-TB/TU, ngày 28/6/2013 của Thị uỷ Quảng Yên thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thị uỷ tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên về việc chuẩn bị cho năm học mới; Để có cơ sở đề nghị hợp đồng số giáo viên, nhân viên còn thiếu trong khi chờ hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Trường:

1. Thông báo cho giáo viên, nhân viên đã được ký hợp đồng ngắn hạn tại đơn vị từ năm học 2012- 2013 nếu có nguyện vọng tiếp tục hợp đồng ở tại trường nếu trường còn có nhu cầu, (hoặc hợp đồng ở trường khác nếu trường đã đủ biên chế) làm đơn đề nghị xin tiếp tục được hợp đồng gửi về trường ( trường mà giáo viên đã hợp đồng năm học 2012-2013).

2. Hiệu trưởng các trường nhận đơn; Ghi phiếu nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, ý thức làm việc của giáo viên, nhân viên trong thời gian hợp đồng, đề nghị những trường hợp không nên hợp đồng tiếp ( do ý thức kém hoặc năng lực hạn chế).

3. Rà soát lại nhu cầu giáo viên nhân viên, nhu cầu hợp đồng giáo viên, nhân viên sau khi Phòng Giáo dục và Đào tạo điều động giáo viên cho năm học mới.

Đề xuất danh sách đề nghị hợp đồng lại tại trường, danh sách đề nghị hợp đồng lại nhưng bố trí ở trường khác ( cá nhân đủ điều kiện hợp đồng lại nhưng trường không có nhu cầu)

Hồ sơ các trường gửi về Phòng Giáo dục (đ/c Hưng nhận) gồm 3 loại văn bản như sau:

- Nộp trước 17h ngày 19/7/2013; gồm:

(1) Đơn xin đề nghị tiếp tục hợp đồng của giáo viên, nhân viên.

(2) Phiếu nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên.

- Nộp sau 1 ngày, ngay sau khi Phòng điều động giáo viên ( dự kiến ngày 15/8/2013)

(3) Báo cáo kết quả rà soát đội ngũ (theo mẫu gửi kèm).

Ghi chú: Đối với trường mầm non:

Số giáo viên, nhân viên hợp đồng cần thông báo làm đơn, nhận xét ( nói trên) là số hợp đồng được UBND thị xã đồng ý ủy quyền cho trường ký hợp đồng, thời hạn hợp đồng đã hết hạn vào cuối năm học 2012-2013, chưa tham gia BHXH ( số hợp đồng đã được tham gia BHXH không thuộc đối tượng rà soát).

Yêu cầu các trường thông báo đến các đối tượng, nghiêm túc triển khai thực hiện.

Công văn số : 381 /PGD&ĐT-TCCB