Tin tức 

Đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố

 

Thực hiện công văn số 6221/BGDĐT-GDMN ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai các nội dung sau:

1. Kiểm tra, nắm tình hình triển khai nhiệm vụ đầu năm học mới, đặc biệt là thực hiện các văn bản quy định về đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ cả về thể chất và tinh thần trong các cơ sở giáo dục mầm non.

2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định và chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn cho trẻ; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các cở sở giáo dục mầm non ngoài công lập, kịp thời phát hiện và kiên quyết đình chỉ các nhóm lớp tư thục không đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm quy định về việc đảm bảo an toàn cho trẻ.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức và trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để có biện pháp chăm sóc, giáo dục đảm bảo an toàn cho trẻ.

Yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc triển khai thực hiện và gửi báo cáo về phòng Giáo dục Mầm non – Sở Giáo dục và Đào tạo cùng báo cáo giữa học kỳ và báo cáo cuối năm học qua đường công văn và email: phonggdmn.soquangninh@moet.edu.vn. Riêng báo cáo về nội dung trên vào dịp đầu năm học 2013-2014 thì gửi trước ngày 30/9/2013./. 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Thị Minh