Tin tức 

Rà soát các điều kiện bếp ăn, người phục vụ bếp ăn của các trường học

 Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở

trên địa bàn thị xã.

Để đảm bảo quy định về an toàn bếp ăn các trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan Y tế thị xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận điều kiện hoạt động của các bếp ăn bán trú, kiện toàn và tổ chức tập huấn đội ngũ cô nuôi, nhân viên nấu ăn đang hợp đồng tại các trường, yêu cầu công việc chuẩn bị như sau:

1. Các trường có bếp ăn cho học sinh:

- Báo cáo đầy đủ, chính xác thông tin theo yêu cầu (có biểu gửi kèm).

Gửi báo cáo về chuyên môn theo cấp học trước ngày 15/10/2013.

- Phục vụ công tác kiểm tra của đoàn kiểm tra (có kế hoạch gửi sau).

- Đảm bảo an toàn vệ sinh bếp ăn cả trước và sau khi tập huấn, kiểm tra.

- Bố trí, sắp xếp cho cán bộ, người nấu ăn đi tập huấn khi có thông báo.

2. Đ/c Hoàng Thu Hiền, Phó trưởng phòng:

- Chỉ đạo cán bộ tổng hợp thông tin, số liệu toàn ngành phục vụ cho tập huấn, kiểm tra.

- Làm việc với cơ quan Y tế để thống nhất kế hoạch tập huấn, kiểm tra, khám sức khỏe; cấp giấy chứng nhận cho cá nhân và tập thể đủ điều kiện.

- Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện .

Yêu cầu các trường nghiêm túc thực hiện ./.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký và đóng dấu)

Đỗ Đình Thế