Tin tức 

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiểu học hè năm 2013

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng coi kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ sư phạm

giáo viên tiểu học hè năm 2013

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ QUẢNG YÊN

Căn cứ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của Uỷ Ban nhân dân thị xã Quảng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh;

Thực hiện công văn số 359/PGD&ĐT-GDTH ngày 02/7/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Yên về việc hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014 và tập huấn hè 2013 cho CBQL, GV cấp tiểu học;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng coi kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiểu học hè năm 2013, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Đỗ Đình Thế, Trưởng Phòng GD&ĐT.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Bà Hoàng Thu Hiền, Phó trư¬ởng Phòng GD&ĐT.

- Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó trư¬ởng Phòng GD&ĐT.

3. Thư kí:

- Bà Đào Thị Hoa, Cán bộ Phòng GD&ĐT.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngô Quyền.

4. Uỷ viên: (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng coi kiểm tra có trách nhiệm tổ chức, thực hiện kế hoạch và nghiệp vụ coi kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ sư phạm giáo viên theo đúng quy định. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do ông Chủ tịch Hội đồng quy định và phân công.

- Thời gian: 01 ngày, từ 07h00’ ngày 24 tháng 8 năm 2013 (Lãnh đạo và thư kí Hội đồng làm việc từ ngày 23/8/2013).

- Địa điểm: Trường Tiểu học Ngô Quyền, Phòng GD&ĐT.

Điều 3. Các tổ công tác thuộc Phòng GD&ĐT, Hiệu tr¬ưởng trường Tiểu học Ngô Quyền và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Quyết định số 484/QĐ-PGD&ĐT