Tin tức - Sự kiện 
Tin văn phòng 

Công tác tập huấn bồi dưỡng đội ngũ năm học 2018-2019

 Công tác tập huấn bồi dưỡng đội ngũ năm học 2018-2019

Chiều ngày 8/4/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên cốt cán các trường THCS về các nội dung: Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học và dạy học STEM. Giảng viên lớp tập huấn là Tiến sĩ Lê Thị Thu Hằng, chuyên viên vụ Giáo dục trung học, Bộ GD&ĐT. Thành phần tham gia lớp tập huấn là đội ngũ các tổ trưởng chuyên môn và giáo viên cốt cán các trường THCS trên địa bàn thị xã. Đây là một trong các hoạt động bồi dưỡng đội ngũ của Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên trong năm học 2018-2019.

Với phương châm: Công tác bồi dưỡng phải thiết thực và hiệu quả, qua việc kiểm tra nhiệm vụ năm học ở các nhà trường, Phòng GD&ĐT đã nhận ra những hạn chế của đội ngũ trong quản lý và dạy học, đặc biệt là việc thực hiện đổi mới hình thức tổ chức dạy học và phương pháp dạy học. Từ đó, Phòng Giáo dục đã xây dựng kế hoạch, phương hướng bồi dưỡng bám sát nhu cầu thực tế và khắc phục những hạn chế của đội ngũ. Nội dung tập huấn lần này nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên cốt cán các nhà trường nâng cao hơn nhận thức và hiểu biết về dạy học STEM, một nội dung quan trọng trong đổi mới giáo dục hiện nay nhưng việc triển khai ở một số nhà trường vẫn còn nhiều lúng túng. Việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất người học cũng là một vấn đề cốt lõi của đổi mới song nhiều giáo viên khi giảng dạy vẫn chưa thực hiện hiệu quả. Việc tập huấn do chuyên viên Vụ Giáo dục trung học trực tiếp thực hiện sẽ giúp các học viên được tiếp cận gần nhất, sát nhất với quan điểm chỉ đạo của Bộ Giáo dục. Chính vì vậy hiệu quả đạt được sẽ cao hơn.

Trong năm học này và những năm học tiếp theo, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Yên sẽ vẫn tiếp tục triển khai tập huấn theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả để góp phần nâng cao hơn chất lượng đội ngũ, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của thị xã trong thời kì mới!

 Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy