Untitled [2] 

Danh mục 
Tin tức 

Triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2011 – 2012.

 Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các trường THPT, PTDTNT;

- Các Trung tâm HN&GDTX; các cơ sở GDTX;

- Các Phòng, Ban, Thanh tra, Văn phòng Sở GD&ĐT;

- Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh.

 

Năm học 2011 - 2012 toàn ngành Giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Thông báo số 242/TB-TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2015, Chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn 2011- 2020; Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn kết với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực". Trên cơ sở tiếp tục phát huy thành tựu 4 năm thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2010 - 2011, năm học 2011 - 2012 với mục tiêu: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế ”, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành giáo dục triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2011 - 2012 cụ thể như sau:

I. Nội dung

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của Ngành là thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng và cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và Sơ kết 3 năm triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá ở phổ thông theo hướng giảm tải, phù hợp mục tiêu giáo dục.

- Tăng cường các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh học lực yếu, kém và học sinh bỏ học; tăng tỷ lệ học sinh học lực khá, giỏi; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, đặc biệt là ở khu vực miền núi, hải đảo, biên giới và khu vực các trường ngoài công lập.

- Đẩy mạnh thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành ở các cấp học; thanh tra tài chính, thanh tra thực hiện pháp luật lao động, việc tổ chức hoạt động theo Đề án thành lập của các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tăng cường chỉ đạo công tác tự kiểm tra của các cơ sở giáo dục. Chấn chỉnh có hiệu quả hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy và học. Triển khai Hệ thống Phòng họp trực tuyến. Sử dụng phần mềm mã nguồn mở theo Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GD&ĐT. Phát huy hiệu quả hơn nữa Cổng thông tin điện tử và trang Web của Sở GD&ĐT và các Phòng GD&ĐT trong quản lý, bồi dưỡng giáo viên.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các trường phổ thông dân tộc nội trú, đẩy nhanh tiến độ xây dựng của trường PTDTNT Tiên Yên, thành lập các trường phổ thông dân tộc bán trú mới. Triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở Mầm non và Tiểu học.

- Tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên thông qua: giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là Luật giao thông; đảm bảo an ninh trật tự trường học; giáo dục thể chất và y tế trường học; giáo dục phòng chống tai nạn, thương tích... Phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh biên soạn, in ấn và phát hành Bộ tài liệu về “Giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường” để triển khai dạy và rèn kĩ năng tham gia giao thông cho học sinh các cấp.

- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII năm 2012 tiến tới Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012.

2. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục

- Tăng cường phân cấp quản lí, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Sở GD&ĐT và các địa phương trong quản lí giáo dục theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

- Thực hiện Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 14/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015.

- Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tăng cường vai trò quản lý và giám sát thu, chi tại các cơ sở giáo dục và đào tạo của Sở GD&ĐT và chính quyền các địa phương. Chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục ngay từ đầu năm học 2011-2012, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn lực của xã hội đầu tư cho giáo dục. Hướng dẫn và duy trì hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong trường học.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí và thực hiện Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 11/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

- Triển khai đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

3. Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

- Triển khai Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu mới theo sự chỉ đạo của tỉnh.

- Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp. Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và triển khai chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên các cấp học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

- Nâng cao về trình độ tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp và kiến thức giảng dạy kĩ năng sống cho giáo viên.

- Triển khai có hiệu quả hơn việc đánh giá Hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, của tổ trưởng và của giáo viên làm công tác chủ nhiệm.

- Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý.

4. Phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục

- Xây dựng Đề án “Kiên cố hóa trường, lớp và xây dựng hệ thống trường chuẩn quốc gia Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”.

- Thành lập Hệ thống trường Phổ thông dân tộc bán trú dành riêng cho học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn.

- Tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, các địa phương để đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục trường học các cấp xây dựng đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất, kế hoạch năm 2011 và thực hiện mục tiêu 100% trường Mầm non vùng nông thôn có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia vào năm 2012.

- Tăng cường hiệu quả khai thác sử dụng thiết bị dạy học.

- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ các trường ngoài công lập của tỉnh, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục.

II. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị tổ chức phát động thi đua với chủ đề và nội dung trên, tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị nhà trường.

2. Đầu năm học Hiệu trưởng (chủ tịch Hội đồngTĐ - KT) tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh, trên cơ sở đó giao chỉ tiêu phấn đấu đến từng cá nhân và tập thể.

3. Đăng ký thi đua: (theo mẫu đã hướng dẫn từ năm học trước, dùng cho các đơn vị, nhà trường)

- Các đơn vị phải hoàn thành thủ tục đăng ký thi đua gửi cấp trên vào tuần đầu của tháng 10/2010 (các trường MN, TH, THCS , PTCS gửi Phòng giáo dục; các trường THPT, PTDTNT, TT HN&GDTX và các Phòng, Ban, Thanh tra và Văn phòng Sở gửi về Thường trực thi đua Sở GD&ĐT). Các danh hiệu thi đua phải niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường, những cá nhân đăng ký danh hiệu giáo viên dạy giỏi, CSTĐ cơ sở trở lên nhất thiết phải đăng ký tên đề tài khoa học; sáng kiến cải tiến; kinh nghiệm giảng dạy, quản lý và công khai thông báo từ đầu năm cho mọi người cùng biết.

- Những trường hợp không đăng ký thi đua sẽ không thuộc diện được bình xét thi đua.

4. Sơ kết thi đua (Tuần thứ 18 của năm học): tổ chức bình xét, xếp loại thi đua theo từng tháng (kỳ), đánh giá những mặt mạnh, yếu của từng cá nhân và đơn vị qua đó sơ bộ đánh giá thi đua của các cá nhân và tập thể (chú ý bám sát các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký từ đầu năm). Tuyên dương những tấm gương tốt, nhắc nhở động viên, điều chỉnh những tập thể và cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ.

5. Tổng kết thi đua (cuối năm học):

- Báo cáo đánh giá thành tích của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm học (Nội dung báo cáo bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, nêu được những mặt mạnh cần phát huy và những tồn tại cần khắc phục).

- Hội đồng TĐ- KT của đơn vị tổ chức bình xét các danh hiệu cá nhân và tập thể theo tinh thần công khai, dân chủ trên cơ sở đối chiếu với chỉ tiêu đã đăng ký từ đầu năm với các kết quả cụ thể đã đạt được.

- Hoàn tất các thủ tục, hồ sơ thi đua nộp cấp trên để xét duyệt, công nhận.

6. Từng đơn vị chủ động tổ chức kiểm tra thi đua dưới nhiều hình thức: Cấp trên kiểm tra cấp dưới, đồng cấp kiểm tra chéo, tự kiểm tra. Sở GD&ĐT sẽ kiểm tra công tác TĐ - KT kết hợp cùng với đoàn Thanh tra và kiểm tra riêng đối với các đơn vị đăng ký Tập thể Lao động xuất sắc.

7. Những đơn vị được công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc thì Lãnh đạo, CBGV đơn vị đó được ưu tiên xét đề nghị UBND tỉnh hoặc Bộ GD&ĐT tặng bằng khen. Những đơn vị nhiều năm đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, được cờ thi đua dẫn đầu khối thì Lãnh đạo đơn vị đó được xét đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc các mức cao hơn.

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Đăng ký thi đua của các đơn vị trực thuộc; các Phòng, Ban, Thanh tra và Văn phòng Sở GD&ĐT; các Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2011./.