Untitled [2] 

Danh mục 
Tin tức 

Hướng dẫn thi đua năm học 2012-2013

Kính gửi: Các trường Mẫu giáo, Mầm Non, Tiểu học và THCS

trong toàn huyện

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng”;

Căn cứ Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 của Bộ nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ thông tư số 21/2008/TT BGD& ĐT ngày 22/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục”;

Căn cứ qui chế thi đua khen thưởng (Ban hành kèm theo QĐ số 1222/2008/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 ) và Quyết định số 1537/2009/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi đua, khen thưởng ngày 06/6/2008 của UBND huyện Yên Hưng;

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2012-2013 như sau:

I. NỘI DUNG

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của Ngành là thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng và cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và Sơ kết 3 năm triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

- Tăng cường các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh học lực yếu, kém và học sinh bỏ học; tăng tỷ lệ học sinh học lực khá, giỏi; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy và học.

2. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, triển khai đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

3. Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

- Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp.

- Nâng cao về trình độ tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp và kiến thức giảng dạy kĩ năng sống cho giáo viên.

- Triển khai có hiệu quả hơn việc đánh giá Hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, của tổ trưởng và của giáo viên làm công tác chủ nhiệm.

- Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý.

- Tăng cường hiệu quả khai thác sử dụng thiết bị dạy học.

II. NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng và các Nghị định, Thông tư, Qui chế, Hướng dẫn về công tác Thi đua, Khen thưởng của các cấp đã qui định. Các trường cần lưu ý :

A. Nguyên tắc thi đua :

- Thi đua tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tinh thần hợp tác và cùng phát triển.

- Việc suy tôn các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả của phong trào thi đua, cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua phải có đăng kí thi đua, xác định mục tiêu thi đua, chỉ tiêu thi đua; trường hợp không đăng kí thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu trong các phong trào thi đua thường xuyên.

- Quan tâm khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt được thành tích trong điều kiện khó khăn.

B. Tiêu chuẩn :

1. Danh hiệu cá nhân:

1.1.Danh hiệu lao động tiên tiến:

- Cá nhân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ; có đạo đức lối sống lành mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (cả số lượng và chất lượng), cụ thể là: thực hiện đúng, đủ chương trình, thực hiện nghiêm túc qui chế, qui định của ngành, của nhà trường như : soạn bài, chấm bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá học sinh, sử dụng đồ dùng dạy học, hồ sơ, sổ sách đầy đủ theo qui định; giảng dạy đạt chất lượng tốt trong cả năm học nhất là thông qua các kì hội thảo, chuyên đề, hội giảng được đồng nghiệp đánh giá xếp loại và suy tôn; tổ chức, quản lí tốt học sinh, quan tâm giáo dục học sinh cá biệt (nếu có), chăm lo giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tăng tỉ lệ học sinh khá giỏi, giảm thiểu tỉ lệ học sinh yếu kém so với khảo sát đầu năm. Tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành, đơn vị mình tổ chức, là giáo viên đủ điều kiện phải đăng kí, tham gia và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội phối hợp giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường, được ít nhất 3/4 trở lên số phiếu tín nhiệm trong toàn cơ quan.

- Cá nhân chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu lao động tiên tiến trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ.

- Đối với cán bộ quản lí và những đối tượng khác (Bí thư Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách Đội, cán bộ nhân viên hành chính): Phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, có hiệu quả, tiến bộ so với đầu năm, được tập thể cơ quan công nhận, đơn vị mình phụ trách phải đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

- Những người được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng, có đánh giá, nhận xét về kết quả học tập từ loại khá trở lên, chấp hành tốt các quy định của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì đơn vị lấy kết quả đó làm cơ sở bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng, cụ thể là : trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên thì nhận xét, đánh giá đó được coi như một tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn lao động tiên tiến để làm căn cứ xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác; trường hợp thời gian đào tạo, bồi dưỡng dưới 01 năm thì đơn vị kết hợp với thời gian công tác tại đơn vị để bình xét danh hiệu lao động tiên tiến.

- Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

1.2.Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở:

- Đối với giáo viên :

+ Được bầu chọn trong số những giáo viên tiêu biểu đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên (nếu cấp học có tổ chức thi GVG cấp huyện) hoặc Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở, nâng cao chất lượng giảng dạy (tỉ lệ học sinh khá giỏi vượt trội so với khảo sát đầu năm), có học sinh giỏi cấp trường huyện, tỉnh (nếu ở khối lớp mình phụ trách có tổ chức thi học sinh giỏi).

+ Có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, sẵn sàng dạy minh hoạ, dạy mẫu cho các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học trong phạm vi trường, huyện, tỉnh; sáng kiến làm đồ dùng dạy học, sáng kiến bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, giáo dục học sinh cá biệt; tổ chức lớp chủ nhiệm thành tập thể tiên tiến xuất sắc (nếu là GVCN)...

+ Có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy: Tỉ lệ học sinh khá giỏi tăng cao, giảm thiểu học sinh yếu, kém so với khảo sát đầu năm và cam kết chất lượng với nhà trường; có học sinh giỏi huyện, tỉnh...

+ Phải được ít nhất ¾ số cán bộ, giáo viên trong đơn vị suy tôn qua phiếu tín nhiệm.

+ Kết quả đạt được ở hội giảng chọn giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở chỉ là một tiêu chí để đề nghị xét chọn giáo viên là CSTĐCS.

- Đối với CBQL và các đối tượng khác: (tổng phụ trách, nhân viên hành chính):

+ Đơn vị phải đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến.

+ Phải có sáng kiến tổ chức chỉ đạo quản lý đơn vị nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục toàn diện; những giải pháp tăng cường cơ sở vật chất trường học, chăm lo đời sống giáo viên; phối hợp các lực lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia, đổi mới quản lý đơn vị có hiệu quả.

+ Đối với cán bộ quản lý: Bản thân cán bộ quản lý phải hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được phân công, có tác động cụ thể tới sự tiến bộ của tập thể.

+ Đối với tổng phụ trách, nhân viên hành chính: Công tác mình phụ trách có hiệu quả cao, vượt trội hoặc có mặt công tác thật sự xuất sắc.

- Đề tài SKKN phải gắn với nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, nhiệm vụ cụ thể của từng người, từng đơn vị và được tập thể công nhận, được Hội đồng khoa học của đơn vị và ngành xét duyệt đạt từ loại C trở lên.

(Đối với tổng phụ trách, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ làm việc với Hội đồng Đội Huyện để có sự phối kết hợp khi suy tôn các danh hiệu).

- Tỷ lệ chiến sĩ thi đua cơ sở không quá 25% / tổng số LĐTT của đơn vị (có cân đối toàn ngành để đảm bảo sự công bằng đối với các cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua, có nhiều cống hiến cho ngành).

1.3. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:

Những người đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh phải được lựa chọn trong số những CSTĐ cơ sở xuất sắc 3 năm liền của đơn vị.

- Đối với CBQL và các đối tượng khác: (tổng phụ trách, nhân viên hành chính): Đơn vị phải đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

- Đối với giáo viên: Có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy: Tỉ lệ học sinh xếp loại học lực khá giỏi cao, nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia..., tham gia báo cáo chuyên đề cấp tỉnh.

- Được ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng thi đua cấp ngành giới thiệu.

1.4. Danh hiệu CSTĐ toàn quốc: Được xét tặng cho những cá nhân tiêu biểu trong số những cá nhân có 2 lần liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh và sáng kiến cải tiến kĩ thuật của cá nhân đó có ảnh hưởng trong phạm vi toàn quốc.

1.5.Danh hiệu GV dạy giỏi cấp huyện: Thực hiện theo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010)

1.6. Danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh : Thực hiện theo hướng dẫn của SGD&ĐT.

1.7. Danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở và cấp tỉnh : Thực hiện theo hướng dẫn của SGD&ĐT.

2. Danh hiệu tập thể:

2.1.Tập thể lao động tiên tiến (gồm các tổ chuyên môn, nhà trường)

- Phải có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và giáo dục như tỉ lệ học sinh lên lớp, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp và hoàn thành chương trình Tiểu học, tỉ lệ duy trì sĩ số, chất lượng học sinh khá giỏi đạt tỉ lệ cao, nhiều học sinh giỏi huyện, tỉnh, nhiều giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở..., có phong trào thi đua sôi nổi trong năm học...(sau mỗi đợt thi đua, nhà trường cần có báo cáo cụ thể về nội dung và kết quả về Phòng Giáo dục để TT Thi đua ngành tập hợp, báo cáo cấp trên).

- Tập thể có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỉ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, không có đơn từ khiếu kiện.

- Danh hiệu tổ LĐTT vận dụng các chỉ tiêu của trường tiên tiến: Phải có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và giáo dục như chất lượng học sinh giỏi đạt tỷ lệ cao, nhiều học sinh giỏi huyện, giỏi tỉnh, nhiều giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở ... có phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả trong năm học.

- Các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, chế độ hội nghị (vắng mặt 2 lần trở lên tại các cuộc họp không có lí do chính đáng) thì không được xét các danh hiệu thi đua đối với tập thể và thủ trưởng đơn vị đó.

- Tích cực sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin theo qui định của ngành. (sau mỗi đợt thi đua và hội thi, yêu cầu nhà trường gửi tất cả các giáo án của giáo viên qua hộp thư chuyên môn để Phòng Giáo dục đưa lên trang webste của ngành)

2.2. Tập thể Lao động xuất sắc: (chỉ xét các tập thể nhà trường)

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc là tập thể tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, chất lượng các hoạt động giáo dục vượt trội trên cơ sở có nhiều giải pháp sáng tạo hiệu quả. Có phong trào thi đua thường thường xuyên, thiết thực hiệu quả. Sau các phong trào thi đua hiệu quả đào tạo nâng lên rõ rệt.

- Tập thể Lao động xuất sắc được lựa chọn trong số các Tập thể lao động tiên tiến. Có 100% cá nhân trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, ít nhất 70 % cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, không có cá nhân vi phạm bất kỳ hình thức kỉ luật nào.

Tất cả các danh hiệu phải được đăng kí từ đầu năm học để theo dõi thi đua.

3. Các hình thức đề nghị khen thưởng:

3.1. Đề nghị UBND thị xã tặng giấy khen, , Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen : Lựa chọn trong số những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học.

3.2. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, UBND tỉnh tặng bằng khen:

- Cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, UBND tỉnh tặng bằng khen là những người tiêu biểu xuất sắc trong những chiến sĩ thi đua cấp tỉnh của những tập thể lao động xuất sắc.

- Tập thể đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, UBND tỉnh tặng bằng khen, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen là những tập thể tiêu biểu xuất sắc trong những tập thể đề nghị lao động xuất sắc của năm học.

3.3. Bằng khen của thủ tướng chính phủ :

- Cá nhân đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, đạt danh hiệu CSTĐ CS liên tục từ 5 năm trở lên hoặc lập được thành tích đột xuất.

- Tập thể đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, đạt danh hiệu “Tập thể LĐXS” liên tục từ 3 năm trở lên hoặc lập được thành tích đột xuất.

3.4.Huân chương lao động hạng ba:

- Cá nhân có 7 năm liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cấp CS và có hai lần được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc một lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng chính phủ”; có sáng kiến được Hội đồng khoa học cấp Bộ đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực hoặc lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

- Tập thể có 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể LĐXS” hoặc “Đơn vị quyết thắng” và có một lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc một lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng chính phủ” hoặc lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị tổ chức phát động thi đua với chủ đề năm học, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua và tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị nhà trường.

2. Các trường tổ chức đăng kí thi đua: (Theo mẫu gửi kèm theo): Hoàn thành tổng hợp đăng kí thi đua nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo ngay sau Hội nghị cán bộ viên chức (chậm nhất là trước ngày 10/10/2012) bằng công văn (đ/c Nguyễn Thị Thìn nhận) và gửi theo địa chỉ gmail: tdtt.qy.quangninh@moet.edu.vn

3. Sơ kết thi đua : Các trường tổ chức sơ kết thi đua sau mỗi đợt thi đua (20/11; 26/3) và sơ kết học kì I: Bình xét, đánh giá những mặt mạnh, yếu của từng cá nhân và đơn vị qua đó sơ bộ đánh giá thi đua của các cá nhân và tập thể (chú ý bám sát các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký từ đầu năm). Tuyên dương những tấm gương tốt, nhắc nhở động viên, điều chỉnh những tập thể và cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ.

4. Tổng kết thi đua (cuối năm học) : Căn cứ vào các thành tích đã đạt được của tập thể và các cá nhân để bình xét thi đua theo qui định (Phòng Giáo dục sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể)

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Đầu năm học Hiệu trưởng (chủ tịch Hội đồngTĐ - KT) tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh, trên cơ sở đó giao chỉ tiêu phấn đấu đến từng cá nhân và tập thể.

- Trong năm học chỉ đạo các tổ chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Cuối năm học tổ chức thăm dò tín nhiệm bằng phiếu trong HS và GV cho những đối tượng đăng ký Lao động tiên tiến, GV dạy giỏi và CSTĐ cơ sở trở lên.

- Họp Hội đồng TĐ- KT của đơn vị, bình xét các danh hiệu cá nhân và tập thể theo tinh thần công khai, dân chủ trên cơ sở đối chiếu với chỉ tiêu đã đăng ký từ đầu năm với các kết quả cụ thể đã đạt được.

* Một số vấn đề cần lưu ý:

1. Để công nhận các danh hiệu thi đua của các cá nhân và tập thể nhất thiết phải có đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học (trước ngày 10/10/2012) bằng văn bản gửi Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành và lưu giữ tại trường. Những trường hợp không đăng ký sẽ không thuộc diện được bình xét thi đua.

2. Trong năm học các trường phải tổ chức phong trào thi đua theo chỉ đạo chung với tinh thần sáng tạo về nội dung, phong phú về hình thức, có sơ kết tổng kết và báo cáo cấp trên.

3. Phòng GD&ĐT sẽ kiểm tra công tác TĐ - KT kết hợp cùng với đoàn Thanh tra và kiểm tra riêng đối với các đơn vị đăng ký Tập thể tiên tiến xuất sắc.

4. Những đơn vị được đề nghị công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, cờ thi đua thì Lãnh đạo, CBGV đơn vị đó được ưu tiên xét đề nghị UBND tỉnh hoặc Bộ GD &ĐT tặng bằng khen. Những đơn vị nhiều năm đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, được cờ thi đua dẫn đầu khối thì Lãnh đạo đơn vị đó được xét đề nghị tặng bằng khen của Chính phủ hoặc các mức cao hơn.

Các đơn vị, cá nhân đối chiếu với tiêu chuẩn để đăng kí hình thức khen thưởng và phấn đấu ngay từ đầu năm học. Đơn vị, cá nhân nào không đăng kí, cuối năm không xét.

Trên đây là một số điểm hướng dẫn các danh hiệu thi đua năm học 2012-2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên. Đề nghị các trường triển khai phổ biến cho cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện đúng để công tác thi đua đạt kết quả tốt./.

(Nếu có văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Sở GD&ĐT thì PGD sẽ có hướng dẫn bổ sung sau).